SK
Máte skvelú firmu?
Vo skvelej firme ľudí práca baví a firemná kultúra je v súlade s víziou a stratégiou. Test vám ukáže, ako je tomu u vás, kde ste skvelý a kde sa dá niečo zlepšiť.

Čo sa dozviete?

Výsledky testu vám ukážu, kde máte rezervy z hľadiska výkonnosti firmy a motivovanosti zamestnancov a aké sú veľké.

Pre vedenie firmy poslúžia výstupy testu ako podklad pre strategické riadenie a rozvoj spoločnosti.

Každý vedúci môže využiť výsledky pre rozvoj svojho tímu.

Pre radového zamestnanca budú výsledky indikátorom, čo by sa vo firme malo zlepšiť, aby sa mu lepšie pracovalo.

Výsledky hodnotia 3 oblasti: angažovanosť zamestnancov, súlad firemnej kultúry s potrebami firmy a to, ako sú vízie a stratégie firmy funkčné.

O teste

Test vychádza z radu celosvetových výskumov prostredia vo firmách a predstavuje prakticky využiteľnú sondu do základov každej organizácie.

Zameriavame sa na 3 základné oblasti: motivácia zamestnancov, firemná kultúru a ciele.

Cieľom testu je poskytnúť informácie pre plánovanie rozvoja firmy, odhaliť rezervy a zdôrazniť silné stránky.

Test vám zaberie 7 - 10 minút.

Ako pracovať s testom?

V teste sú 2 typy otázok.

Prvý typ otázok ponúka voľbu medzi 2 výrokmi. Jazdcom posuňte bližšie k tomu, ktorý lepšie zodpovedá skutočnosti. Ak sú rovnocenné, posuňte jazdcom doprostred.

U druhého typu jazdcom vyznačíte, nakoľko súhlasíte s uvedeným tvrdením. Vľavo je nesúhlas, vpravo súhlas.

Na otázky odpovedajte podľa skutočného stavu v súčasnosti. Vaše odpovede by mali popisovať najobvyklejšie situácie a mali by sa týkať firmy ako celku.